Mindfulness-ohjaajakoulutus (10 op)

valkovuokot

Tule opiskelemaan Mindfulness ohjaajaksi Kymenlaakson kesäyliopistossa Kouvolassa.
Koulutusta on yhteensä kymmenen päivää. Päivämäärät ovat: 15.-16.4., 20.-21.5., 17.-18.6., 19.-20.8. ja 16.-17.9.2016 perjantai ja lauantai klo 9-15.30

Kouluttajana toimii Taina Siukola, MMM, mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työyhteisökouluttaja ja coach, työnohjaaja
Lisätietoja kouluttajasta löydät oheisen linkin kautta hänen nettisivuiltaan http://mindfulnesstyossa.fi/kouluttajat/taina-siukola/

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta.

Lisätietoja koulutuksesta löydät Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilta http://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi

Ulos oppimaan – sata ideaa ulko-opetukseen

Aurinkoisena huhtikuun päivänä noin 20 alakoulun opettajaa kokoontui Kotkan Höyrypanimolle KM, luokanopettaja Matti Tampion johdolla saamaan sata ideaa ulko-opetukseen.

Matti Tampio

Matti Tampio


Monissa luokissa on tuttua, ettei oppilaat jaksaisi istua hiljaa paikallaan, vaan mieluummin juoksisivat ja touhuaisivat muuta. Ulos menokin voi opettajasta tuntua vaivalloiselta, mitä siellä voisi tehdä, jotta vilkkaat lapset pääsevät purkamaan energiaansa ja samalla ryhmä pysyisi hallinnassa. Iltapäivän kestävä koulutus antoi opettajille ajatuksia erilaisista ulkoleikeistä.

Ulos oppimaan -koulutuksen tavoitteena oli saada ideoita ulkona toteutettaville tunneille, jotka parantavat luokan ryhmähenkeä ja tekevät oppilaista virkeämpiä ja motivoituneempia. Samalla kokeiltiin toiminnallisia harjoitteita ja oppitunteja käytännössä. Koulutus oli hyvin käytännönläheinen, joten saadut ideat on helppo toteuttaa omien oppilaiden kanssa. Opettajat olivat tyytyväisiä saamiinsa ideoihin ja Kymenlaaksossa on varmasti toteutettu kevään aikana ainakin sata ideaa, miten ulkona voi oppia.
ulos oppimaan

Jollet päässyt kevään kurssille Kotkaan niin uusi koulutus on Kouvolassa maanantaina 14.9.2015 klo 13-16. Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset http://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi

Sosiaali- tai terveyshallintotiedettä opiskellen kohti maisterin tutkintoa

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot antavat monitieteisen ja kokonaisvaltaisen asiantuntemuksen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin, joissa ratkaistaan esimerkiksi palvelujen tuottamisen ja vaikuttavuuden kysymyksiä. Opetuksen painopistealueina ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoja voit lähteä opiskelemaan tutkintotavoitteisesti Kymenlaakson kesäyliopistossa. Jos sinulla on aiempi väistyvän sosiaali- tai terveysalan koulu- tai opistoasteen tutkinto tai sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voit aloittaa sosiaalihallintotieteen opiskelun suoraan aineopinnoista. Muuten täytyy ensin suorittaa joko sosiaali-, terveys-, hallinto- tai yhteiskuntatieteenalan tai valtiotieteen perusopinnot.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot ovat tarjolla Kymenlaakson kesäyliopistossa ja niiden lisäksi kesäyliopistossa voi suorittaa mm. tutkintoon liittyviä sivuaine-, menetelmä- ja kieli- ja viestintäopintoja. Joten kesäyliopistossa opiskelemalla voit edistää opintoja tutkintotavoitteisesti, vaikkei kesäyliopistosta voi tutkintoa saadakaan. Kun olet opiskellut tietyn määrän tutkintoon liittyviä opintoja voit hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi Avoimen yliopiston väylän tai Maisterivalinnan kautta.

Ohessa Itä-Suomen yliopiston mukainen tutkintorakenne. Aiemmilla tutkinnoilla esim. alaan liittyvällä ammattikorkeakoulututkinnolla saa hyväksilukuja joistakin osioista. Näistä saa lisätietoja kesäyliopistolta tai yliopistolta.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkintorakenne
Terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti 180 op
-Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
-Kandidaattitutkintoa täydentävät pääaineopinnot 25 op
-Muut tutkintoon sisältyvät opinnot 21 op
-Kieli- ja viestintäopinnot 14 op
-Muut opinnot, sisältää sivuaineen 60 op
Terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri 120 op
-Pääaineen opinnot 95 op
-Sivuaineopinnot
Yhteensä 300 op

Lähteenä Itä-Suomen avoimen yliopiston esitteet/Ulla Kekäläinen

Tutkintotavoitteinen opiskelu sosiaalityön opinnoissa

Tahdotko opiskella tutkintotavoitteisesti
sosiaalityötä ?

(vastaava rakenne sopii soveltaen moneen muuhunkin
aineeseen)

Sosiaalityötä pääaineena opiskellen voit valmistua yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja pätevöityä vaikkapa sosiaalityöntekijäksi. Kymenlaakson kesäyliopistossa sinulla on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti, vaikka kesäyliopistosta ei voikkaan saada tutkintoa. Kesäyliopistossa opiskelu on hyvä tapa päästä opintojen alkuun ja hakeutua yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Mikäli opiskeluryhmistä saadaan riittävän suuria, on Kymenlaakson kesäyliopistossa mahdollisuus toteuttaa niin sosiaalityön perus-kuin aineopintoja ja tutkintoon liittyviä sivuaine, kieli-viestintä ja menetelmäopintoja. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot ovat aivan vastaavia kuin yliopistossa ja usein opettajina ovat yliopiston omat opettajat.

Jos sinulla on pohjakoulutuksena sosionomi, niin saat jonkin verran hyväksilukuja sosiaalityön opinnoista opintojen eri vaiheessa. Niistä tarkempia tietoja saat Kymenlaakson kesäyliopistolta ja yliopistolta.

Tiesithän uudesta lakimuutoksesesta: ”Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Uuden lain myötä sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammattia voivat harjoittaa vain sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta ammatinharjoittamisoikeuden saaneet. Samalla heidän toimintansa siirtyy valvonnan piiriin.”

”Laki tiukentaa tilapäisesti toimivan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden määrittelyä: Kun aikaisemmin sosiaalityöntekijän sijaisena on voinut toimia käytännössä lähes millä koulutuksella tahansa, tulee sijaisen jatkossa olla sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Lisäksi hänen tulee toimia ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.”

”Laki on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Lakiin sisältyy myös siirtymäsäädökset, joiden mukaan tällä hetkellä nykyisen kelpoisuuslain mukaan kelpoiset sosiaalihuollon ammattihenkilöt voidaan rekisteröidä uuden lain mukaisesti.”

http://www.talentia.fi/ajankohtaista/talentian_tiedotteet/talentian_yli_20_vuoden_tyo_palkittiin_sosiaalityontekija_ja_sosionomi_laillistetuiksi_ammateiksi.6965.news

Sosiaalityön opinnoista voit suorittaa suurimman osan avoimessa yliopistossa Kymenlaakson kesäyliopistossa, jossa opinnot suoritetaan Itä-Suomen tutkintovaatimusten mukaisesti. Vaastaavasti sosiaalityötä voi opiskella muissakin yliopistoissa, mutta opintojen sisällöt ja hyväksiluvut vaihtelevat yliopistoittain. Ohessa Itä-Suomen yliopiston tutkintorakenne.

Tutkintorakenne ja opinnot
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 180 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 55 op
Kieli-ja viestintäopinnot 10 op
sekä muut kaikille yhteiset opinnot 24 op
Sivuaineopinnot
Yhteiskuntapolitiikan, erityisesti sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op
Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 40 op

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op

Sosiaalityön syventävät opinnot
Kaikille yhteiset sosiaalityön opinnot 35 op
Sosiaalityön syventävät erityisalaopinnot 25 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Yhteiskuntatieteiden syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Tutkielmaopinnot:
Sosiaalityön tutkielmaseminaari ja tutkimuspraktikum 10 op ja Sosiaalityön pro gradu-tutkielma 40 op

Reitti yliopistoon

1)Sosiaalityön perusopinnot 25 op
2)Sosiaalityön aineopinnot 35 op
3)Sivuaineopinnot: yhteiskuntapolitiikan perusopinnot + vapaasti valittavat sivuaineopinnot
4) Kieli- ja viestintäopintoja
5) Menetelmäopintoja yms.
6)Haku erillisvalinnan kautta avoimen yliopiston tai maisteriväylän kautta tutkinto-opiskelijaksi aiemmasta tutkinnosta riippuen
7)Täysipäiväisenä tutkinto-opiskelijana loput koulutusohjelman opinnot

Tahdotko kasvatustieteen maisteriksi?

Tahdotko opiskella tutkintotavoitteisesti
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmassa ?
(vastaava rakenne sopii soveltaen moneen muuhunkin
aineeseen esim. erityispedagogiikka)

Kymenlaakson kesäyliopistossa sinulla on mahdollista opiskella esimerkiksi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan tieteenalaopintoja tutkintotavoitteisesti. Mikäli opiskeluryhmistä saadaan riittävän suuria, on Kymenlaakson kesäyliopistossa mahdollisuus toteuttaa niin perus-, aine- kuin syventäviä opintoja ja tutkintoon liittyviä sivuaine, kieli-viestintä ja menetelmäopintoja. Omalla paikkakunnalla opiskelu on kätevää kun voit edistää omia opintoja, eikä tarvitse matkustaa yliopistopaikkakunnalle. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot ovat aivan vastaavia kuin yliopistossa ja usein opettajina ovat yliopiston omat opettajat. Avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan sellaisenaan, jos ne liittyvät opintojesi opintosuunnitelmaan. Kun sinulla on tietty määrä opintopisteitä vaadituista aineista voit hakeutua ns. Väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan opinnot ovat tieteenalaopintoja, eikä niistä siis valmistu opettajaksi. Jos tahdot opiskella opettajaksi näistä opinnoista saa kuitenkin hyväksilukuja, jotka selviävät tarkemmin kun pääset yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi

Tutkintorakenne ja opinnot
Kasvatustieteen kandidaatti 180 op
Kieli –ja viestintä opinnot 22 op
-suunnittelu, orientaatio-opinnot
-tvt-opinnot, viestintä
-englanti, ruotsi
Kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 50 op
-metodiset aineopinnot 24 op
-sisällölliset aineopinnot 26 op
(- 35 op sivuainevaatimusten mukaisesti avoimessa yliopistossa
-15 op tutkinto-opiskelijana)
Sivuaineopinnot 60 op
-jostakin sopivasta aineesta perus-ja aineopintokokonaisuus
(-25 op + 35 op avoimessa yliopistossa
-esim. psykologia, työ-ja org psykologia, erityisped., kauppatiede)
Vapaasti valittavat opinnot 23 op
*(voi käyttää avoimessa yliopistossa suoritettuja perusop. kokonaisuuksia)
-myös koulutusohjelman ehdotuksia

Kasvatustieteen maisteri 120 op
Kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 100 op:
-syventävät metodiset opinnot 50 op
-syventävät sisällölliset opinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 20 op*
-myös koulutusohjelman ehdotuksia

Reitti yliopistoon
1)Kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
2)Kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
3)Sivuaineeksi ajatellun esim. psykologian/ työ-ja organisaatiopsykologian/ erityispedagogiikan/ tms. perusopinnot
4)Sivuaineen aineopinnot
5)Rinnalla avoimen yliopiston opintoina tarjolla olevia kieli-ja viestintäopintoja, englantia, ruotsia, kirjoitusviestintä
6)Ylimääräisiä perusopintokokonaisuuksia 1-2 kpl valinnaisiin käytettäväksi
7)Haku erillisvalinnan avoimen yliopiston väylässä tutkinto-opiskelijaksi aiemmasta tutkinnosta riippuen vaiheen 3 tai vaiheen 6 jälkeen.
8)Täysipäiväisenä tutkinto-opiskelijana loput koulutusohjelman opinnot, pääaine kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede valitaan opintojen alussa.

Näistä opinnoista voit suorittaa suurimman osan avoimessa yliopistossa Kymenlaakson kesäyliopistossa
(Opintopolku kaavion ja reittiohjeen on laatinut Itä-Suomen avoimen yliopiston suunnittelija Sari Hakkarainen)

Englannin suullisen kielitaidon harjoittelua

Tammikuussa 2015 Kymenlaakson kesäyliopistossa toteutettiin English Academic and Professional Communication kurssi. Kurssille osallistui yhteensä 13 opiskelijaa ja opinnot suoritettiin kuutena iltana opettaja FM Nina Turusen johdolla. Yhtenä kurssi kohokohdista oli opiskelijoiden toisilleen järjestämä messutapahtuma. Siinä jokainen sai esitellä englanniksi omaa työtään tai harrastustaan.

english 2015 001

Opiskelijat kävivät vuoronperään esittelypisteissä ja saivat hyvää englannin kielen harjoitusta sekä uutta tietoa erilaisista asioista. Illan suosikiksi ja kaikkien lemmikiksi nousi viisi kuukautta vanha labratorinnoutaja Ninni, josta on tulossa isona sokean opaskoira.
english 2015 011 english 2015 018
Kurssilla saatiin  tietoa  vuosikellon eduista niin työn kuin vapaa-ajan suunnittelussa, saatiin jumppaohjeita, kerrottiin hoivakodin arjesta, rokotuksista, sosiaalityöstä, koulutuksesta ja niin edelleen.english 2015 004

Vuosikello

Kurssille tulo oli jännittänyt monia opiskelijoita etukäteen. Opiskelijat mietittivät pystyisivätkö kommunikoimaan muiden kanssa englannin kielellä. Alkujännityksen jälkeen huomattiin, että kurssilla vallitsi innostava ja rento ilmapiiri, joka rohkaisi jokaista puhumaan englanniksi.  Kurssin jälkeen opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen kuinka englannin kielen puhuminen oli tullut helpommaksi. He saivat paljon uusia tietoja ja taitoja siitä kuinka omaa kielitaitoaan voi kehittää edelleen. english 2015 022

Elämän ohjeita

Elämän ohjeita

Ryhmätheraplay B -osa

Aiemmin Ryhmätheraplay A -osan suorittaneet opiskelijat kokoontuivat 19.-20.3.2014 Kymenlaakson kesäyliopistolle täydentämään koulutustaan B-osalla. Kouluttajana toimi Ryhmätheraplay-kouluttaja ja työnohjaa, konsultoiva erityislastentarhanopettaja Anita Vataja.

B-osan koulutuspäivässä syvennettiin Ryhmätheraplayn teoriaa ja menetelmää opiskelijoiden omien videoitujen ryhmätapaamisten pohjalta. Niin oman kuin toisten videoiden katsominen herätti ajatuksia ja vilkasta keskustelua siitä, miten omaa työskentelyään voisi kehittää eteenpäin. Keskustelun pohjalta löydettiin uusia asioita toimia oman ryhmän kanssa. Opiskelijat tekivät myös erilaisia harjoituksia, joita he voivat toteuttaa lasten kanssa. Kesäyliopiston luokkahuone muuttuikin ajoittain teoriaopiskelun vastapainoksi iloiseksi leikkien testauskentäksi.

kuvat 050
Ryhmätheraplay B-osan opiskelijat ja heidän opettajansa Anita Vataja (toinen oikealla)

Suomen Ryhmätheraplay yhdistyksen mukaan ”Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa”. Yhdessä koulutuksen A- ja B-osa muodostavat perusosan Ryhmätheraplay- ohjaajakoulutusta. Tutkintoon tarvitaan myös mm. työnohjausta, jatkokoulutuspäiviä ja kirjallisia raportteja.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja – koulutus

Kymenlaakson kesäyliopistolla alkoi syksyllä 2013 ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus. Koulutuksen johtajana oli psykiatrian sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD- asiantuntija Kirsi Saukkola. Lisäksi kurssilla oli vierailevia asiantuntijoita, jotka opettivat kurssilaisille omaa erityisosaamistaan.

Koulutus antoi monipuolista tietoa, käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdyttiin neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas/oppilas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Opiskelijat kokivat saaneensa omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla he voivat ohjata ja opastaa lasta, nuorta ja aikuista uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Vastavalmistuneet ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset valmentajat yhteiskuvassa. Koulutuksen johtaja Kirsi Saukkola istumassa edessä vasemmalla

Vastavalmistuneet ratkaisukeskeiset neuropsykiatriset valmentajat yhteiskuvassa. Koulutuksen johtaja Kirsi Saukkola istumassa edessä vasemmalla


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus antoi osallistujille Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys,
myönteisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, myönteiset tunteet, huumori ja luovuus. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta/oppilasta ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun, puheeseen ja toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään lapsen/nuoren aikaisempiin onnistumisiin, voimavarojen ja vahvuuksien käyttöönottoon sekä myönteisten tunnekokemusten lisäämiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Hetki ihmiselle

HETKI IHMISELLE – teemailta
Löytöretki syvempään ihmisyyteen
8.11.2013 Kouvola-talo, Simelius-sali

Joel Hallikainen ja Tommy Hellsten

Joel Hallikainen ja Tommy Hellsten

Kirjailija Tommy Hellsten ja laulaja Joel Hallikainen tarjosivat Hetki ihmiselle konsertillisen illan, jossa käsiteltiin elämän kokoisia aiheita, ihmisenä olemisen kasvukipuja ja riemuja. Hellstenin puheet ja Hallikaisen laulut liittyivät yhteen ainutlaatuiseksi teemalliseksi kokonaisuudeksi. Hetki ihmiselle oli löytöretki syvempään ihmisyyteen, joka kosketti monen kuulijan sisintä ja herätti ajatuksia elämästä, miten tärkeää on elää tässä hetkessä.
hallikainen hellsten 019Tommy Hellsten on yksi tunnetuimpia pohjoismaisia kirjailijoitamme ja luennoitsijoitamme, joka on kirjoittanut monia ihmisyyttä käsitteleviä kirjoja. Joel Hallikainen on yksi maamme suosituimpia pitkän viihdeuran tehneitä laulajiamme ja lauluntekijöitämme. Hänet tunnetaan Kuurankukistaan ja menestyksekkäästä tv-urastaan.

XIV Suvi-tapaaminen

XIV Suvi-tapaaminen, suomalaisten ja virolaisten hoitotyönjohtajien ja hoitotyöntekijöiden yhteistyöseminaari pidettiin 22.8-24.8.2013 Tartossa. Seminaarin aihe oli ”hoitotyön kehittämisen akuuttipoluilla”.

Seminaariyleisöä Tarton yliopistollisen keskussairaalan auditoriossa

Seminaariyleisöä Tarton yliopistollisen keskussairaalan auditoriossa

Seminaarissa virolaiset asiantuntijat esittelivät hoitotyönjohtaja Tiina Freimannin johdolla Tarton ylipistollisen keskussairaalan toimintaa ja johtamista. Aiheina olivat hoitotyö, hoitohenkilöstö, rekrytointitilanne, henkilöstön saatavuus, sähköinen henkilöstöjärjestelmä, osaamisen varmistaminen, potilasturvallisuus, potilasohjaus ja hoitotyön kehittämiskohteet. Suomalaisista Carean johtajaylihoitaja Arja Narinen esitteli laadunhallintaa ja suunnittelukoordinaattori Pia Rantamäki HaiPro-järjestelmää. Seminaarin jälkeen suomalainen seminaariyleisö tutustui Tarton yliopistollisen keskussairaalan uusiin tiloihin ja laajennussuunnitelmiin. Päivän päätteeksi matkanjohtaja Tiina Punkanen veti seminaarin annin yhteen. Seminaari oli ollut erittäin antoisa kaikille osapuolille ja yhteistyötä päätettiin jatkaa järjestämällä uusi Suvi-tapaaminen Suomessa vuonna 2014.
Hoitotyön johtaja Tiina Freimann ja matkanjohtaja Tiina Punkanen

Hoitotyön johtaja Tiina Freimann ja matkanjohtaja Tiina Punkanen

Matkan aikana Kymenlaakson kesäyliopiston tiederehtori, professori Martti Turtola kertoi Virosta ja sen monipuolisesta historiasta. Martti Turtolalla on laaja asiantuntemus aiheesta, koska hän on aiemmin työskennellyt Virossa muutamia vuosia.

Kaunis alkusyksyn ilma suosi seminaarimatkalaisia ja kävely kauniissa Tarton yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa sopi mainiosti seminaaripäivän jatkoksi. Lopuksi tutustuttiin vielä oppaan johdolla Tarton kaupungin historiaan pienellä kävelyretkellä Toomemäellä.

Professori Martti Turtola ja Tarton yliopistollisen kasvitieteellisen puutarhan opas Reet Volmer

Professori Martti Turtola ja Tarton yliopistollisen kasvitieteellisen puutarhan opas Reet Volmer